Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Parkowa 4

tel. 52 389-12-17

Przedmiot zamówienia: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Ogólny zakres wykonania czynności:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych ( § 2 pkt. 1 lit. a ) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1597 ze zm.)

Termin realizacji zamówienia:  rok 2019

Tryb postępowania: umowa o świadczenie usług lub umowa- zlecenie

Cena jest jednym kryterium ofert

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Parkowa 4

tel. 52 389-12-17

Przedmiot zamówienia: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Ogólny zakres wykonania czynności:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych ( § 2 pkt. 1 lit. a ) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1597 ze zm.)

Termin realizacji zamówienia:  rok 2019

Tryb postępowania: umowa o świadczenie usług lub umowa- zlecenie

Cena jest jednym kryterium ofert

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Niezbędne wymagania

Niezbędne wymagania:

 1. Specjalistyczne usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym winny być świadczone przez osobę posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: oligofrenopedagoga
 2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

   1) szpitalu psychiatrycznym;

   2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

   3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

       rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

  4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

  5) zakładzie rehabilitacji;

  6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. Osoba świadcząca usługi, o których mowa w § 2 pkt  1 lit. a, musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  3) prowadzenia treningu zachowań  społecznych.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa na wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
 2. CV.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).
 4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
 5. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Postanowienia umowne

Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z  usług specjalistycznych z terenu Gminy Sośno, w ilości godzin w tygodniu, określonych przez GOPS w Sośnie na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie:

 1. Ewidencja godzin wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie rachunków/faktur potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych.

Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami/dostawcami

Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami/dostawcami:

pracownicy socjalni tut. ośrodka: Anna Szlachetka, Renata Kasztelan, oraz pracownik działu kadr Katarzyna Gąsecka.

Kryteria oceny oferty

Kryteria oceny oferty: najniższa cena

W cenę 1 godziny usługi należy wliczyć ewentualne koszty dojazdu do usługobiorcy oraz zakupu niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Termin składania dokumentów

Termin składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera ( decyduje data wpływu tut. Ośrodka ) do dnia 31 grudnia 2018 r.  na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno, z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.