Dnia 23 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównymi celami powyższych Programów jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu tj.:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji oraz edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 przeznaczono łącznie 193 069,60 zł., z czego kwota 183 069,60 zł. stanowi udział środków z Funduszu Solidarnościowego oraz kwota 10 000 zł. wkład własny gminy.

W 2023 roku zakwalifikowano do udziału w programie 10 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sośno, trzy osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, sześć osób z  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz 1 dziecko do 16 roku życia.

Na rok 2024 uwzględniono wzrost liczby uczestników, jednak ze względu na pomniejszenie wnioskowanej pierwotnie kwoty, dofinansowanie zostało zaplanowane  na 12 uczestników programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Planowana liczba osób niepełnosprawnych obejmuje:  sześć osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, pięć osób z  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz jedno dziecko do 16 roku życia.

Ponadto, w ramach ogłoszonego dnia 7 listopada  2022 r. Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023". dla podmiotów działających na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością  po raz kolejny podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

W 2023 r. usługi asystencji są świadczone u 5 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Spośród uczestników Programu cztery osoby  to osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz jedna osoba z  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W kolejnym roku również podejmiemy współpracę ze stowarzyszeniem w zakresie realizacji Programu. Zaplanowano udział w Programie aż 13 osób niepełnosprawnych.