Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego flaga i godło Polski

Dnia 16 sierpnia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównymi celami powyższego programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu. Z uwagi na zróżnicowany wiek uczestników programu, oferowane przez asystenta wsparcie polega przede wszystkim na włączaniu osób niepełnosprawnych w funkcjonowanie w najbliższym oraz dalszym otoczeniu oraz wypełnianiu ról w społeczeństwie.

Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego kwotę 505 mln zł. Gmina Sośno, dnia 8 marca br. podpisała umowę w ramach programu resortowego, w oparciu o którą otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 312 103,68 zł., z czego kwota 305 984,00 zł. stanowi środki przeznaczone na realizację programu oraz kwota 6 119,68 zł. na obsługę programu.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem wśród osób niepełnosprawnych z terenu gminy, we wniosku zaplanowano wzrost liczby uczestników, w odniesieniu do roku poprzedniego. Ze względu na pomniejszenie wnioskowanej pierwotnie kwoty, dofinansowanie zostało zaplanowane na 12 uczestników programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Liczba osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami programu obejmuje: sześć osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, pięć osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jedno dziecko do 16 roku życia.

Spośród dziewięciu asystentów wszyscy zostali wskazani przez uczestników programu. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie efektywności działań asystentów zmierzających do pobudzenia osób niepełnosprawnych np. do realizacji planów, rozwijaniu pasji itp.