Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie został powołany zarządzeniem Naczelnika Gminy Sośno z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie.

Jako jednostka organizacyjna swoją działalność ośrodek rozpoczął dnia 17 kwietnia, a jego główne zadania określał statut. Siedzibą ośrodka do maja 2009 r. był budynek Urzędu Gminy Sośno. Po adaptacji części budynku Przedszkola Samorządowego w Sośnie od czerwca 2009 r. GOPS zmienił swoją siedzibę i do chwili obecnej znajduje się na  ul. Parkowej 4 w miejscowości Sośno.

Z upływem lat  zadania którymi zajmował się tutejszy ośrodek ulegały ciągłemu zwiększeniu.

W kolejnych latach realizowane były następujące zadania:

2004 r. - pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe,

2005 r. - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”;

2006 r. - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

2007 r. -  prace społecznie użyteczne;

2008 r. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

2010 r. - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii;

2011 r. - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, powołanie zespołu interdyscyplinarnego, rozpoczęcie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc psychologiczna dla klientów tut. ośrodka;

2014 r. - dodatki energetyczne, realizacja programu Karta Dużej Rodziny;

2015 r. - zatrudnienie asystenta rodziny, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; realizacja Programu Aktywizacji i Integracji

2016 r. - świadczenia wychowawcze (500+) oraz wprowadzenie świadczeń rodzicielskich;

2017 r. - świadczenia „Za życiem”, świadczenie nieodpłatnych usług prawnych;

2018 r. - świadczenia  „Dobry start” (300+).