1/ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.);

2/ ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r.,  poz.  1260 ze zm.);

3/ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r., poz. 1508);

4/ ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 ze zm);

5/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1510 ze zm. );

6/ ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1778 ze zm. );

7/ ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U z  2016 r., poz. 487 ze zm.poz. );

8/ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2018 r.,  poz. 1030 );

9/ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);

10/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);

11/ rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2447);

12/ ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.);

13/ ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1800 ze zm.);

14/ ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz, 755 ze zm.);

15/ ustawa  z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z  2016 r., poz. 1860 ze zm.)

16/ ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);

17/ ustawa  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.);

18/ ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.)

19/ ustawa  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.)

20/ rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z  2018 r., poz. 1061).