Prace społecznie użyteczne jest to forma wsparcia skierowana do bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.Służy on dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Może ona być również dowodem w sprawach sądowych. „Niebieska Karta” może być założona przez funkcjonariuszy policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe (szkoły, przedszkola), placówki służby zdrowia (przychodnie, szpitale), Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jedną z najważniejszych zmian w 500 plus od 2019 roku jest wprowadzenie świadczenia także na pierwsze dziecko w rodzinie.

Od dnia 17.09.2019 r. wznowiona została działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie.