Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Sośno, z siedzibą: ul. Nowa 1; 89-412 Sośno, NIP 561-15-01-604

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że zarządzeniem nr 021.12.2020, z dnia 1 grudnia br. dzień 24 grudnia 2020 r. ustanowiono dniem wolnym od pracy zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ. U. z 2020 r. , poz. 1320).

Podkategorie