Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, posiadających ustalony II profil pomocy, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

 • bez prawa do zasiłku,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ile czasu mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Kto może zorganizować prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace społecznie użytecznie?

Aby zorganizować na swoim terenie prace społecznie użyteczne, gmina powinna zawrzeć odpowiednie porozumienie z powiatowym urzędem pracy. Porozumienie określa w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasiłku,
 • rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne,
 • okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych,
 • obowiązek informowania starosty i kierownika powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasiłku,
 • wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dlaczego warto zorganizować prace społecznie użyteczne?

Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 proc. minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. 

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (obecnie 8,10 zł). Świadczenie to nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  są przed podjęciem prac społecznie użytecznych przeszkalane w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, posiadających ustalony II profil pomocy, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

 • bez prawa do zasiłku,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ile czasu mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Kto może zorganizować prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace społecznie użytecznie?

Aby zorganizować na swoim terenie prace społecznie użyteczne, gmina powinna zawrzeć odpowiednie porozumienie z powiatowym urzędem pracy. Porozumienie określa w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasiłku,
 • rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne,
 • okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych,
 • obowiązek informowania starosty i kierownika powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasiłku,
 • wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dlaczego warto zorganizować prace społecznie użyteczne?

Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 proc. minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. 

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (obecnie 8,10 zł). Świadczenie to nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  są przed podjęciem prac społecznie użytecznych przeszkalane w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.