Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie
Parkowa 4
89-412 Sośno

Przedmiot zamówienia: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbyło się dnia 31 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. kwotę 108.999,07 zł  brutto.

Zestawienie ofert:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 grudnia 2020 r. złożono 6 ofert. Każda ze złożonych ofert opiewała na kwotę 60,00 zł brutto za godzinę świadczenia specjalistycznych usług.

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania” w wersji .pdf

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania” w wersji .docx