Zawartość deklaracji dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sośno z siedzibą przy ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gops.sosno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://gops.sosno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-16.
Data ostatniej istotnej zmiany: 2018-10-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część grafik i zdjęć nie zawiera opisów i tekstów alternatywnych.
- Niektóre z udostępnianych dokumentów i załączników mogą być niedostępne.

Treści wymienione powyżej są niedostępne z następujących powodów:

- Materiały zostały opublikowane lub wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Szubiński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 3890115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sośno znajduje się w Sośnie przy ulicy Parkowej 4. Jest częściowo ogrodzony. Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne i ewakuacyjne. Główne wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.
  2. Budynek w budowie jednokondygnacyjnej. Przy wejściu znajduje się hol przeznaczony dla interesantów. Wyjście awaryjne znajduje się po przeciwległej stronie wejścia głównego. Łazienka dla petentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie wyjścia awaryjnego. Budynek jest podzielony korytarzem na dwie części. Po prawej stronie zlokalizowane są biura:

- świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (sekretariat)
- kadry oraz asystent rodziny.

Z lewej strony znajdują się biura:

- kierownika jednostki,
- głównej księgowej,
- pracowników socjalnych.

  1. Przed budynkiem dostępny jest parking. Brak miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
  2. Do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie możliwy jest wstęp z psem asystującym.
  3. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenia można przesyłać: pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr 52 389 11 17 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej telefonicznie pod nr +48 52 389 12 17. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31