Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Sośno, z siedzibą: ul. Nowa 1 1; 89-412 Sośno, NIP 561-15-01-604 reprezentowana przez: p. Ewę Kwasigroch – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,