Pomoc rzeczowa realizowana jest w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej obejmuje w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona , mówią o tym następujące artykuły:

Art. 48. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
Art. 48a. 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Rada Gminy Sośno uchwałą nr XIII/84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Sośno, ustaliła odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. W związku z powyższym osoby , które posiadają własne świadczenia zobowiązane są do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt  w w/w ośrodkach.

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Sośno, z siedzibą: ul. Nowa 1 1; 89-412 Sośno, NIP 561-15-01-604 reprezentowana przez: p. Ewę Kwasigroch – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Sośno, z siedzibą: ul. Nowa 1; 89-412 Sośno, NIP 561-15-01-604