Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Sośno, z siedzibą: ul. Nowa 1 1; 89-412 Sośno, NIP 561-15-01-604 reprezentowana przez: p. Ewę Kwasigroch – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie.

 1. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Sośno oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach.

3.2.  Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

 1. całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,
 3. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 4. umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży).
 5. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.
 6. pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 7. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
 8. opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896).

3.3  Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, a także na podstawie decyzji administracyjnej o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sośnie. Decyzja administracyjna wydawana jest w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2018 poz. 2096).

3.4. Z wybranym oferentem Gmina Sośno podpisze porozumienie określające prawa i obowiązki stron porozumienia, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 1. Termin realizacji zamówienia:

4.1.  W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

4.2.  Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 1. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za dzień usługi - cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Istotne warunki zamówienia:
 • Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

6.1 Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo  Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896).

6.2 Wymagane dokumenty:

a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e) statut.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz „Oferta” oraz „Oświadczenie”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 2 stycznia 2019 r., do godz. 15:00 drogą pocztową lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno, pokój nr 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych 2019 r.” Liczy się data wpływu do Ośrodka.

 1. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilości dni faktycznego pobytu danej osoby w schronisku przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

 1. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
 1. przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 1. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
 1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.
 1. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

 pracownicy socjali tut. ośrodka: Anna Szlachetka, Renata Kasztelan.

 1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena

 

Załącznik nr 1 - Umowa.doc

Załącznik nr 1 - Umowa.pdf

Załącznik nr 2 - Oferta.doc

Załącznik nr 2 - Oferta.pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf