RODZAJE ŚWIADCZEŃ W POMOCY SPOŁECZNEJ

W pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje świadczeń: świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych zaliczają się:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy,
  • specjalny zasiłek celowy.

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się:

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na:

Zasiłek stały zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje:

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznawane są zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Praca socjalna to forma wsparcia świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznawany jest zasiłek celowy w  celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, także kosztów pogrzebu.