RODZAJE ŚWIADCZEŃ W POMOCY SPOŁECZNEJ

W pomocy społecznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje świadczeń: świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych zaliczają się:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy,
  • specjalny zasiłek celowy.

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się:

W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki w środowisku osoby wymagające całodobowej opieki mogą zostać pensjonariuszami całodobowego domu pomocy społecznej.

Praca socjalna to forma wsparcia świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.