Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie pracuje w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego ustawą, kryterium dochodowego.

Pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej może być udzielana osobom i rodzinom bez względu na poziom dochodów.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 4. w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny, przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności tj.
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
 • klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Podstawowym działaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych. Świadczenia materialne stanowią jedynie uzupełnienie tych działań.