Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Wójt Gminy Sośno realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku na mocy Uchwały nr VI/28/11 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2011 r. określił tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Hanna Półgęsek

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Dobrzański.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie;
 • Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 • Urzędu Gminy w Sośnie;
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tucholi;
 • Szkoły Podstawowej w Sośnie;
 • Szkoły Podstawowej w Przepałkowie;
 • Szkoły Podstawowej w Wąwelnie;
 • Przedszkola Samorządowego w Sośnie;
 • Ochrony Zdrowia REMED w Sośnie;

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie zostają utworzone grupy robocze, w których skład wchodzą przedstawiciele powyższych instytucji. Grupy robocze tworzone są indywidualnie i uzależnione są od konkretnej sytuacji.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • pomoc osobą i rodziną w przezwyciężaniu pojawiających się trudności i problemów;
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu;
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Przemoc to jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które – wykorzystując przewagę sił – narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując cierpienie i szkody, wobec których osoba ta nie jest w stanie się bronić.

Do najczęstszych form przemocy zaliczamy:

 • przemoc fizyczna (bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie)
 • przemoc psychiczna (poniżanie, wyzywanie, grożenie, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, izolowanie)
 • przemoc seksualna (wymuszanie pożycia seksualnego i/lub nieakceptowanych praktyk seksualnych)
 • przemoc ekonomiczna (zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych)
 • zaniedbanie (niezaspakajanie podstawowych potrzeb, pozbawianie opieki (w tym medycznej) osób zależnych (np. dzieci, osób niepełnosprawnych).

Osoba doznająca przemocy ma prawo:

 • wymagać od pracowników pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych WSZCZĘCIA PROCEDURY NIEBIESKA KARTA;
 • do złożenia na policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi ja i jej rodzinę;
 • żądać od policji, prokuratury lub sądu zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności poprzez:

* izolację osoby stosującej przemoc, zatrzymanie osoby stosującej przemoc;

* zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania się do Ciebie na określoną odległość;

* zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc, w sytuacjach, gdy ona stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

* wydanie wobec sprawcy przemocy w rodzinie postanowienia o ograniczeniu bądź nawet pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ograniczenie z nim kontaktu (jeżeli przemoc była stosowana wobec dziecka).