Dotychczasowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została znowelizowana 23.06.2023 r. od tego czasu mówi się o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Powyższa ustawa nakłada na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Wójt Gminy Sośno realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku na mocy Uchwały nr LIX/383/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2023 r. określił tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Hanna Półgęsek

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Monika Tokarska

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie;
 • Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tucholi;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnie;
 • Szkoły Podstawowej w Sośnie;
 • Szkoły Podstawowej w Wąwelnie;
 • Stowarzyszenia „Razem dla wszystkich”;
 • Ochrony Zdrowia Prywatna Praktyka Pielęgniarska w Sośnie;

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy domowej zostają utworzone grupy diagnostyczno - pomocowe, w których skład wchodzą przedstawiciele powyższych instytucji. Grupy diagnostyczno - pomocowe tworzone są indywidualnie i uzależnione są od konkretnej sytuacji.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • pomoc osobą i rodziną w przezwyciężaniu pojawiających się trudności i problemów;
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu;
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę;
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej;
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do najczęstszych form przemocy zaliczamy:

 • przemoc fizyczna (bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, obezwładnianie)
 • przemoc psychiczna (poniżanie, wyzywanie, grożenie, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, izolowanie, ośmieszanie)
 • przemoc seksualna (wymuszanie pożycia seksualnego i/lub nieakceptowanych praktyk seksualnych)
 • przemoc ekonomiczna (niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, ograniczanie środków finansowych, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, zaciąganie zobowiązań finansowych bez zgody osoby doznającej przemocy domowej, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej)
 • przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęć lub rejestrowanie filmików bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów , które ją obrażają lub ośmieszają)
 • zaniedbanie (niezaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków).

Osoba doznająca przemocy ma prawo:

 • wymagać od pracowników pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych WSZCZĘCIA PROCEDURY NIEBIESKA KARTA;
 • do złożenia na policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi ją i jej rodzinę;
 • żądać od policji, prokuratury lub sądu zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności poprzez:

* izolację osoby stosującej przemoc, zatrzymanie osoby stosującej przemoc;

* zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania się do Ciebie na określoną odległość;

* zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc, w sytuacjach, gdy ona stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do   mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

* wydanie wobec sprawcy przemocy domowej postanowienia o ograniczeniu bądź nawet pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ograniczenie z nim kontaktu (jeżeli przemoc była stosowana wobec dziecka).