Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznawane są zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
  • Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała nr XL/261/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 24 lutego 2022 r.

Odpłatność od 1 kwietnia  2022 r. za jedną godzinę usług wynosi 25 zł.

Dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego  określonego w ustawie wyrażony w %

Wskaźniki opłat wyrażone w procentach (%) w stosunku do całkowitego kosztu 1 godziny usług

Osoba samotna/samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

 Do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101-150

5 - 1,25 zł

15 - 3,75 zł

151-200

10 - 2,50 zł

20 - 5,00 zł

201-250

15 - 3,75 zł

30 - 7,50 zł

251-300

20 - 5,00 zł

40 - 10,00 zł

301-350

25 - 6,25 zł

50 - 12,50 zł

351-400

30 - 7,50 zł

70 - 17,50 zł

401-450

40 - 10,00 zł

90 - 22,50 zł

451-500

50 - 12,50 zł

100 - 25,00 zł

Powyżej 500

100 - 25,00 zł

100 - 25,00 zł