Numer kontaktowy do pracownika socjalnego 665014831

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznawane są zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznawany jest zasiłek celowy w  celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, także kosztów pogrzebu.

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na:

Zasiłek stały zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje: